Skip to content

Privacyverklaring

Bescherming van jouw privacy

Bescherming van jouw privacy

Bureau Beveiliging BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit is onder andere voor wervingsdoeleinden voor onze opdrachtgevers.


Recht of privacy

Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. Bureau Beveiliging BV verstrekt jouw (persoons)gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij hiervoor een wettelijke reden is. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming


Beveiligingsmaatregelen

Bureau Beveiliging BV gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor nemen we maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende algemene beveiligingsnormen.


Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van Bureau Beveiliging BV hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt er toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het management houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.


Jouw persoonsgegevens

Bureau Beveiliging BV gebruikt jouw persoonsgegevens alleen maar voor het doel waarvoor jij ze aan ons hebt verstrekt.


Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer je één van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of je    je aanmeldt op de website van Bureau Beveiliging BV, nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze informatievoorziening. Wij verwerken jouw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je informeren over nieuwe vacatures of je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.


Op basis van welke rechtsgrondslag doen wij dit voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is jouw “toestemming”. Door je gegevens aan Bureau Beveiliging BV te verstrekken stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking.


Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij jouw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals je cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Bureau Beveiliging BV over sollicitaties (waaronder referenties).


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?

Voor dit doeleinde worden je persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor jou te hebben, kunnen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren jouw gegevens enkel als je hiervoor toestemming hebt gegeven.


Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met jouw toestemming.

Wij zenden nooit zonder in- dan wel toestemming persoonsgegevens aan derden.


Uitbesteden en verwerken van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van jouw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van jouw gegevens.


Website

Wanneer je onze website bezoekt worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meeste worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Bureau Beveiliging BV gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee jij ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op jouw aanvraag te reageren.


Cookies

Bureau Beveiliging BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.


Melden van persoonsregistraties

Bureau Beveiliging BV verwerkt alleen jouw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als jij daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, geeft Bureau Beveiliging BV de verwerking van persoonsgegevens aan bij Autoriteit Persoonsgegevens.


Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.


Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Bureau Beveiliging BV te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Bureau Beveiliging BV gepubliceerd zijn.


Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens of over je rechten, of een klacht hierover neem je contact op met Bureau Beveiliging BV via het e-mailadres: info@bureaubeveiliging.nl of via het telefoonnummer (085-4015472) Wil je meer weten over privacy? Kijk dan op de website Autoriteit Persoonsgegevens.