Skip to content

Algemene voorwaarden

 A. ALGEMEEN

A1 TOEPASSELIJKHEID

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen, deelnamepakketten en overeenkomsten van Bureau Beveiliging BV  (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 85479047), in het kader van of in relatie tot de door Bureau Beveiliging BV  verleende dienstverlening, waaronder in ieder geval:

 • Het plaatsen of doen plaatsen van (personeels-) advertenties, advertorials, branded content, en andere publicaties op of in alle door Bureau Beveiliging BV in het kader van haar dienstverlening gebruikte of ingezette media, zowel eigen media als media van derden, waaronder in ieder geval:
 • publicaties op vacaturesite (www.bureaubeveiliging.nl) en op de eventuele doorplaatsingen naar andere vacaturesites of websites;
 • publicaties op haar eigen social mediapagina’s (zoals facebook, LinkedIn, TikTok en Instagram) of op andere social media pagina’s;
 • publicaties in magazines, tijdschriften en/of kranten of daarvan onderdeel uitmakende rubrieken;
 • publicaties op radio- en televisiezenders;
 • Het in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever werven en/of selecteren van personeel;
 • Het in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever uitzenden en/of detacheren en/of payrollen van personeel;
 • Het in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever voeren van mediacampagnes, daaronder begrepen social media campagnes, blog campagnes en video campagnes, al dan niet in het kader van employer branding;
 • Alle overige vormen van dienstverlening, hoe ook genaamd, door of namens Bureau Beveiliging BV verricht. 

1.2       Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever of van derden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

1.3       Indien en voor zover een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4       Bij opdrachten van Opdrachtgever tot plaatsing van branded content, advertorials, (personeels-) advertenties of andere publicaties in tijdschriften, magazines, kranten of daarvan onderdeel uitmakende rubrieken zijn de eventuele door de uitgever/drukker/verspreider gehanteerde algemene voorwaarden integraal van toepassing. Bedoelde algemene voorwaarden worden op eerste daartoe strekkend verzoek aan de Opdrachtgever ter hand gesteld.


A2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT/OVEREENKOMST

2.1       Alle door de Bureau Beveiliging BV gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bureau Beveiliging BV behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Overeenkomsten komen pas tot stand doordat Bureau Beveiliging BV  een schriftelijke opdrachtbevestiging naar de Opdrachtgever verzendt, een schriftelijke overeenkomst ondertekent of doordat Bureau Beveiliging BV   met de feitelijke uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.

2.2       Alle door Bureau Beveiliging BV in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie over haar dienstverlening (zoals prijzen, aantallen, afmetingen, oplagen, omvang en/of kwaliteit en eventuele inbegrepen faciliteiten) wordt naar beste weten verstrekt en is dus niet bindend. De in een opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst genoemde informatie is leidend. 

2.3       Wanneer door Bureau Beveiliging BV  geen opdrachtbevestiging is verzonden en er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan geldt de factuur van Bureau Beveiliging BV  rechtens mede als opdrachtbevestiging. Wanneer Opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde gegevens, inclusief de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, dan zal hij dat binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk aan Bureau Beveiliging BV kenbaar maken.

2.4       Wanneer Opdrachtgever direct of indirect namens een ander bedrijf of instelling optreedt, staat Opdrachtgever jegens Bureau Beveiliging BV in voor de nakoming van de overeenkomst door deze achterliggende adverteerder.

2.5       Tenzij anders overeengekomen, hebben offertes/aanbiedingen van Bureau Beveiliging BV een maximale geldigheidsduur van dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte/aanbieding. Alle in offertes,  opdrachtbevestigingen en schriftelijke overeenkomsten opgenomen prijzen en tarieven zijn altijd exclusief BTW.


A3 ANNULERING

3.1       Bureau Beveiliging BV  heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt.

3.2       Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is Bureau Beveiliging BV  enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever. 

3.3       Annulering door Opdrachtgever van een opdracht tot plaatsing op de vacaturesite of in de door Bureau Beveiliging BV  ingezette media is op zichzelf mogelijk, maar de Opdrachtgever kan in dat geval geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke creditering respectievelijk gehele of gedeeltelijke restitutie van de aan Bureau Beveiliging BV toekomende vergoedingen.


A4 OVERMACHT

4.1       Indien en voor zover Bureau Beveiliging BV door overmacht verhinderd is om de Overeenkomst uit te voeren, dan heeft Bureau Beveiliging BV  het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel om de Overeenkomst voor zover betrekking hebbend op de uitvoering op te zeggen en eenzijdig te beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Werken in de Kempen verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

4.2       Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen of verhinderingen van door Bureau Beveiliging BV  ingeschakelde derden (waaronder begrepen locatiehouders, uitgeverijen, drukkerijen en/of verspreidingsdiensten), onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatie- en/of internetvoorzieningen alsook verhinderingen of onderbrekingen als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.


A5 AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

5.1       De aansprakelijkheid van de Bureau Beveiliging BV  uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever krachtens de desbetreffende overeenkomst heeft betaald aan Bureau Beveiliging BV. 

5.2       Bureau Beveiliging BV  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3       Eventuele klachten ten aanzien van publicaties op de vacaturesite, in kranten, tijdschriften en/of magazines of in rubrieken daarvan dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na publicatie schriftelijk aan Bureau Beveiliging BV ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.

5.4       Indien publicaties op de vacaturesite, in tijdschriften, kranten en/of magazines of daarvan onderdeel uitmakende rubrieken niet conform de gemaakte afspraken zijn gegaan, dan kan Opdrachtgever – ter keuze van Bureau Beveiliging BV – slechts aanspraak maken op herplaatsing van de publicatie of een vermindering van de overeengekomen prijs indien en voor zover de publicatie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden.


A6 FACTURATIE & BETALING

6.1       Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, factureert Bureau Beveiliging BV het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel bij aanvang van de opdracht. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Bureau Beveiliging BV digitaal per e-mail factureert.

6.2       Opdrachtgever is gehouden facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum aan Bureau Beveiliging BV te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

6.3       Het staat Bureau Beveiliging BV vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

6.4       Bureau Beveiliging BV is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen en kosten of garanties ten aanzien van betalingen te vragen, indien daartoe naar het oordeel van Bureau Beveiliging BV aanleiding bestaat. Bureau Beveiliging BV is in dat geval tevens gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

6.5       Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is Bureau Beveiliging BV vanaf de 15e dag na factuurdatum gerechtigd de geldende wettelijke rente in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Tevens is Bureau Beveiliging BV bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd om buitengerechtelijke kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen conform de wettelijke staffel van de Wet Incassokosten. Op basis van deze staffel bedragen de wettelijke incassokosten voor een losse plaatsing ten minste € 40,00.

6.6       Ingeval van niet tijdige betaling behoudt Bureau Beveiliging BV zich tevens het recht voor om iedere vacature of publicatie van de desbetreffende Opdrachtgever, ook als deze geen betrekking heeft op de openstaande factuur, per direct en zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen.


A7 PRIVACY

7.1       Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die via de mail aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële kandidaten te benaderen voor het vervullen van eigen concrete, bestaande en passende vacatures. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Opdrachtgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen.

7.2       Bureau Beveiliging BV kan en hoeft niet te garanderen dat de in artikel 7.1 bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is. Bureau Beveiliging BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal Bureau Beveiliging BV  op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (arbeids-, uitzend- of detacherings-) overeenkomst tussen of met Opdrachtgever en een sollicitant.

7.3       Behoudens indien en voor zover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag Opdrachtgever de (persoons)gegevens van derden, waartoe Opdrachtgever door of in verband met de Overeenkomst toegang krijgt of die door of in verband met mediapublicatie openbaar zijn gemaakt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden: a. te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie b. al dan niet methodisch of systematisch geordend te verzamelen.

7.4       Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in deze paragraaf A7 en met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in ieder geval de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Opdrachtgever zal Bureau Beveiliging BV   volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door Opdrachtgever van het bepaalde in deze paragraaf A7 of van enige wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie.

7.5       Bureau Beveiliging BV verwerkt persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) Opdrachtgever. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en voor nieuws- en informatieverstrekking aan de desbetreffende personen over ontwikkelingen in de dienstverlening. Als de desbetreffende personen geen prijs stellen op deze informatie, kunnen zij dit schriftelijk of per e-mail aan Bureau Beveiliging BV doorgeven.

7.6       Indien en voor zover het door of namens Opdrachtgever aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: a. Opdrachtgever handelt als verwerkingsverantwoordelijke en Bureau Beveiliging BV  als verwerker; b. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking door Bureau Beveiliging BV niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden c. Bureau Beveiliging BV  zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Opdrachtgever of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening; d. Bureau Beveiliging BV  zal indien en voor zover vereist passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren.

7.7       Bureau Beveiliging BV garandeert, dat vertrouwelijke gegevens die Opdrachtgever bij de aanmaak van zijn account heeft ingevoerd en die geen onderdeel van de openbare vacaturetekst zijn, niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

7.8       Meer informatie over de Privacy is gepubliceerd op onze website; ga naar: https://www.bureaubeveiliging.nl/privacyverklaring

7.9       De waarborging van privacyrechten van eventuele door Bureau Beveiliging BV in opdracht van de Opdrachtgever gefotografeerde en/of gequote werknemers berust volledig bij de Opdrachtgever. Bureau Beveiliging BV  kan hier onmogelijk controle op uitoefenen.


A8 (INTELLECTUELE) EIGENDOM

8.1       Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder auteursrecht en databankrechten, op de vacaturesite, eventuele app’s en alle andere door Bureau Beveiliging BV ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij Bureau Beveiliging BV of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

8.2       Indien en voor zover de dienstverlening van Bureau Beveiliging BV   eruit bestaat om de Opdrachtgever door gebruik van de software van Bureau Beveiliging BV of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf personeelsadvertenties te plaatsen op haar vacaturesite, dan verleent Bureau Beveiliging BV aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om personeelsadvertenties te plaatsen, te herplaatsen (heractiveren), te wijzigen, te verlengen of te verwijderen respectievelijk om sollicitaties in te zien.


B. PLAATSING VAN PERSONEELSADVERTENTIES, BRANDED CONTENT / ADVERTORIALS

B1 PLAATSING OP DE VACATURESITE

9.1       Wanneer Opdrachtgever gebruik wil maken van de onlinedienstverlening van Bureau Beveiliging BV, dan dient hij daartoe eerst, op de vacaturesite van Bureau Beveiliging BV (www.bureaubeveiliging.nl), een klantaccount aan te maken, vervolgens één of meer vacaturecredits aan te schaffen en tot slot zelf de vacatureplaatsing(-en) te doen, alvorens Bureau Beveiliging BV de vacature(s) online kan plaatsen en een aanvang kan maken met haar onlinedienstverlening. Wanneer de opdracht aan Bureau Beveiliging BV tevens uit bestaat om voor en ten behoeve van Opdrachtgever het klantaccount aan te maken en/of de feitelijke vacatureplaatsing te doen, dan is Bureau Beveiliging BV gerechtigd om (naast de kosten van de vacaturecredit tegen het actuele, op bureaubeveiliging.nl gepubliceerde tarief) tevens handlingskosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen (eveneens tegen het actuele, op werkenindekempen.nl gepubliceerde tarief).

9.2       In het kader van haar onlinedienstverlening hanteert Bureau Beveiliging BV een systeem van vacaturecredits. Vacaturecredits kunnen slechts worden gebruikt voor het plaatsen of herplaatsen (heractiveren) van vacatures. Voor het verlengen van vacatures gelden aparte (goedkopere) verlengingscredits.  Eenmaal aangeschafte vacature- en verlengingscredits kunnen niet worden ingewisseld voor geld of worden aangewend ter betaling van de kosten van andere vormen van dienstverlening van Bureau Beveiliging BV. Alle credits zijn Opdrachtgevergebonden en zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van Bureau Beveiliging BV niet overdraagbaar.

9.3       Aangeschafte vacaturecredits zijn in principe onbeperkt geldig. Wel behoudt Bureau Beveiliging BV  zich het recht voor om aan Opdrachtgever, die gedurende een periode van 24 kalendermaanden na aanschafdatum geen enkel gebruik van de credits heeft gemaakt, een termijn van 12 kalendermaanden te stellen waarbinnen de credits moeten zijn opgebruikt, alvorens een algemene tariefverhoging ook voor deze bestaande credits door te voeren.

9.4       Per vacaturecredit mag slechts één (1) vacature geplaatst of herplaatst worden. Het noemen c.q. samenvoegen van meerdere functietitels in één vacatureplaatsing is niet toegestaan.
Een geplaatste vacature blijft dertig (30) of (60) achtereenvolgende kalenderdagen online gepubliceerd op de vacaturesite van Bureau Beveiliging BV. Indien de plaatsing van een vacature vóór afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat de vacature is ingevuld), dan komt daarmee automatisch de desbetreffende credit te vervallen, waaronder mede wordt begrepen het recht op plaatsing van een (eventueel andere) vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

9.5       Behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen en onder voorbehoud van eventuele in de toekomst door Bureau Beveiliging BV doorgevoerde trajectaanpassingen, geeft een credit vacaturetegoed in principe -ten aanzien van één bepaalde vacature- recht op (het gebruik van) de actuele standaardtrajectonderdelen zoals vermeld op de vacaturesite, waaronder in ieder geval online publicatie op de eigen vacaturesite van Bureau Beveiliging BV gedurende 30 of 60 aaneengesloten kalenderdagen.

9.6       Indien Opdrachtgever met Bureau Beveiliging BV  tevens (door-)plaatsing op social media met Bureau Beveiliging BV is overeengekomen, dan bepaalt Bureau Beveiliging BV het precieze moment van doorplaatsing op basis van de door Bureau Beveiliging BV in het kader van social mediaplaatsing bijgehouden planning. Opdrachtgever heeft geen enkele zeggenschap over het moment van doorplaatsing en/of over de wijze van doorplaatsing.

9.7       Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het juist invoeren en controleren van de (tekst en opmaak van de) personeelsadvertentie, ook al doet Bureau Beveiliging BV vóór iedere onlineplaatsing een marginale controle op taalfouten en andere direct in het oog springende onvolkomenheden.

9.8       In het kader van haar onlinedienstverlening streeft Bureau Beveiliging BV ernaar, dat haar vacaturesite zoveel mogelijk beschikbaar zal zijn voor bezoekers. Bureau Beveiliging BV garandeert evenwel niet, dat haar vacaturesite te allen tijde, ononderbroken en volledig voor eenieder beschikbaar zal zijn.

Bureau Beveiliging BV behoudt zich het recht voor:

 • om haar vacaturesite onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing en/of verbetering daarvan
 • om onaangekondigd onderdelen van haar site aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

Bureau Beveiliging BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het blijvend of tijdelijk niet beschikbaar zijn van haar vacaturesite en/of van eventuele websites van derden waarop Bureau Beveiliging BV  eventueel doorplaatst, ongeacht de oorzaak daarvan. Bureau Beveiliging BV   garandeert niet dat haar vacaturesite vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.

9.9       Bureau Beveiliging BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van personeelsadvertenties. Voor iedere personeelsadvertentie staat Opdrachtgever zelf ervoor in, dat deze niet onrechtmatig en/of schadelijk is jegens derden of jegens Bureau Beveiliging BV.
In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat de geplaatste personeelsadvertentie:

 • voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes;
 • juist, volledig en actueel is;
 • (indien en voor zover het een personeelsadvertentie van een intermediair betreft) daadwerkelijk een bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacature betreft;
 • geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare orde;
 • geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden;
 • geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van Werken in de Kempen of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens Bureau Beveiliging BV of derden

9.10     Opdrachtgever zal Bureau Beveiliging BV volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in artikel 9.9 door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Bureau Beveiliging BV verder alle schade, boetes en kosten vergoeden waarmee Bureau Beveiliging BV in verband daarmee geconfronteerd wordt. Tevens behoudt Bureau Beveiliging BV  zich het recht voor om plaatsing van personeelsadvertenties te weigeren dan wel om de inhoud of vormgeving ervan naar eigen goeddunken te wijzigen dan wel de personeelsadvertentie volledig te verwijderen wanneer Opdrachtgever de bepalingen in artikel 9.9 niet of niet volledig of niet juist naleeft.

9.11     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, is Bureau Beveiliging BV  niet verantwoordelijk voor de (afhandeling van) de via haar site binnengekomen sollicitaties en andere reacties van kandidaten. Het is aan Opdrachtgever om zelf alle binnengekomen reacties binnen redelijke termijn af te handelen, deze op te volgen, eventuele gesprekken met kandidaten aan te gaan, eventuele afwijzingsbrieven naar sollicitanten te sturen, en dergelijke.

9.12     Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen op de vacaturesite van Bureau Beveiliging BV, zoals informatie ten behoeve van informatie over het gedrag van gebruikers op de vacaturesite en niet publieke gegevens zoals IP-adressen.

9.13     Om het bereik van de op haar vacaturesite geplaatste personeelsadvertenties te maximaliseren, is Bureau Beveiliging BV bevoegd en gerechtigd om personeelsadvertenties door te plaatsen naar vacature- of andere websites van derden binnen haar partnernetwerk en/of door te plaatsen op bepaalde social media pagina’s. Bureau Beveiliging BV kan te allen tijde en naar eigen inzicht de omvang en samenstelling van haar partnernetwerk en de door haar gehanteerde media wijzigen. Personeelsadvertenties geplaatst op de vacaturesite van Bureau Beveiliging BV kunnen tevens vindbaar zijn in zoekmachines en via Google Ads. De Opdrachtgever heeft geen recht om bepaalde personeelsadvertenties hiervan uit te sluiten.

9.14     Bureau Beveiliging BV heeft het recht om een eerder aanvaarde plaatsingsopdracht schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen wanneer zij het gebruik van het mediakanaal of publicatiemiddel waarop de overeenkomst betrekking, heeft beëindigd voordat de opdracht feitelijk is uitgevoerd.

9.15     Bij een doorlopende vacatureplaatsing is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Bureau Beveiliging BV niet toegestaan om de functietitel/functiebenaming tussentijds te wijzigen. Wel is het toegestaan om de naam van de vestigingsplaats te wijzigen, evenals andere onderdelen van de vacatureplaatsing, mits het karakter van de functie niet verandert en passend is bij de oorspronkelijke functietitel/functiebenaming.
Binnen de looptijd van een doorlopende vacatureplaatsing kan de vacature op ieder gewenst moment door de Opdrachtgever offline worden gehaald en vervolgens weer online worden gezet. Blijvende of tijdelijke offline plaatsing heeft geen opschortende werking ten opzichte van de einddatum en geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op enigerlei restitutie van de aan de doorlopende vacatureplaatsing verbonden kosten.

9.16     Door het plaatsen op de vacaturesite van Bureau Beveiliging BV of het anderszins beschikbaar stellen van personeelsadvertenties, plaatsingsgegevens, teksten, afbeeldingen, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen aan Bureau Beveiliging BV, verleent Opdrachtgever aan Bureau Beveiliging BV een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, zoals het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie op haar vacaturesite of in tijdschriften, magazines, kranten of rubrieken daarvan respectievelijk in het kader van haar overige dienstverlening. Bureau Beveiliging BV  zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden.


B2 PAKKETTEN OP DE VACATURESITE

9.17     Bureau Beveiliging BV biedt diverse plaatsingspakketten voor haar vacaturesite aan. De actuele pakketvormen en de precieze inhoud daarvan staan op haar vacaturesite gepubliceerd.

9.18     Ieder plaatsingspakket wordt aangegaan voor een minimale looptijd van twaalf (12) kalendermaanden vanaf de ingangsdatum.

9.19     Tijdens de looptijd van twaalf maanden kan het pakket niet tussentijds worden opgezegd.

9.20     Op de plaatsing van vacatures op basis van een pakket zijn de bepalingen van Paragraaf B1 (artikelen 9.1 t/m 9.16) van deze Algemene Voorwaarden integraal van overeenkomstige toepassing.

9.21     Facturering van het pakket vindt steeds plaats per periode van twaalf maanden. De pakketprijzen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, voorafgaand aan respectievelijk  aan het begin van iedere nieuwe periode.

9.22     Onverminderd het bepaalde in artikel 10.6 kan de Opdrachtgever aan Bureau Beveiliging BV verzoeken om het abonnementsgeld in maandelijkse termijnen te voldoen. Ingeval van termijnbetaling zal Bureau Beveiliging BV  voor iedere maandtermijn bijkomende administratiekosten ad € 2,50 (excl. BTW) aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

9.23     Tenzij anders overeengekomen, gaat de Opdrachtgever ermee akkoord, dat de abonnements-/pakketprijzen automatisch worden geïncasseerd, op basis van een door de Opdrachtgever aan Bureau Beveiliging BV af te geven incassomachtiging.

9.24     Gedurende de lopende periode van een pakket is downgraden naar een minder uitgebreide pakket niet toegestaan. De Opdrachtgever kan tussentijds wel upgraden naar een uitgebreidere pakketvorm. De looptijd van het aanvankelijke pakket blijft na upgrade gelijk. Opdrachtgever is gehouden het verschil tussen de kosten van het nieuwe pakket en het oude pakket bij te betalen.

9.25     Indien de Opdrachtgever gekozen heeft voor een pakketvorm waarbij het hem is toegestaan om in beginsel een onbeperkt aantal vacatures te plaatsen, dan geldt daarbij wel de restrictie, dat er maximaal vijftien (10) vacatures gelijktijdig online mogen staan. Bureau Beveiliging BV behoudt zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen bij excessief gebruik of overbelasting van haar platform, daaronder begrepen het tijdelijk of blijvend offline halen van een of meer geplaatste vacatures en / of het in rekening brengen van bijkomende kosten wegens excessief gebruik.

9.26     Bij niet volledige of niet tijdige betaling van de termijnbedragen als bedoeld in artikel 9.22 zullen de volledige kosten van het desbetreffende pakket/abonnement per direct en in zijn geheel van rechtswege opeisbaar zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.


B3 PLAATSING IN KRANTEN, TIJDSHRIFTEN EN MAGAZINES

10.1     Plaatsing van personeelsadvertenties, branded content, advertorials of andere publicaties in kranten, magazines of tijdschriften -daaronder mede begrepen plaatsing in een rubriek die daarvan onderdeel vormt-  is slechts mogelijk tegen aanschaf van het daarvoor geldende deelnamepakket, tegen de daarvoor geldende tarieven en formaten, zoals gepubliceerd op de vacaturesite van Bureau Beveiliging BV.

10.2     Tenzij voor een bepaald deelnamepakket uitdrukkelijk anders is aangegeven, bevat een deelnamepakket geen vacaturecredits, zoals bedoeld onder B1. Wanneer Opdrachtgever in het kader van de aanschaf van een deelnamepakket tevens een of meer vacatures online wil plaatsen, dan dient hij evenzovele vacaturecredits aan te schaffen, los van het deelnamepakket.

10.3     Vacaturecredits die Opdrachtgever reeds eerder heeft aangeschaft, kunnen niet worden gebruikt of ingezet ter (gedeeltelijke) betaling van de kosten van een deelnamepakket.

10.4     Wanneer -na aanschaf van een deelnamepakket- een openstaande vacature al is ingevuld vóór het moment dat de krant, het magazine of het tijdschrift wordt verspreid, dan kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige restitutie van de aan het deelnamepakket verbonden kosten.

10.5     De door of namens Bureau Beveiliging BV genoemde oplages van kranten, tijdschriften of magazines zijn geschatte oplages, gebaseerd op de informatie die zij daarover van de uitgever/verspreider heeft ontvangen. Indien en voor zover de uitgever/verspreider wijzigingen ten aanzien van de oplages doorvoert, dan kan Opdrachtgever jegens Bureau Beveiliging BV geen aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de kosten van het door de Opdrachtgever aangeschafte deelnamepakket.

10.6     Opdrachtgever zal aan Bureau Beveiliging BV  steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Daaronder valt mede: tijdige, volledige en juiste aanlevering van de tekst van de publicatie en/of de bedrijfsgegevens van de Opdrachtgever (inclusief bedrijfslogo in EPS-formaat of in ieder geval in JPEG- of PNG-formaat van meer dan 500 pixels breedte en hoogte) en eventuele andere afbeeldingen. Opdrachtgever neemt daarbij de door Bureau Beveiliging BV gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen/deadlines voor aanlevering stipt in acht. Tenzij door Bureau Beveiliging BV anders is aangeven, geldt als algemene deadline voor aanlevering van materiaal altijd een termijn van ten minste veertien (14) werkdagen voorafgaand aan de geplande verspreidingsdatum.

10.7     In die gevallen waarin het aanleveren van kant-en-klare ontwerpen aan de Opdrachtgever is toegestaan, streeft Bureau Beveiliging BV naar een zo goed mogelijke weergave van de publicatie, maar garandeert zij geen exacte reproductie. Opdrachtgever moet bij publicatie rekening houden met de mogelijkheid van (kleur-) afwijkingen. Bureau Beveiliging BV aanvaardt in dit kader uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid.


B4 3-FASEN CAMPAGNE

10.8    Bureau Beveiliging BV behoudt zich het recht om al het gecreëerde beeldmateriaal rechtsvrij te gebruiken. Bedrijven stemmen er bij afname mee in dat alle gemaakte media gebruikt mag worden door Bureau Beveiliging BV  op alle eigen kanalen en uitingen. 

10.9    De media geschoten door Bureau Beveiliging BV wordt doorgaans niet doorgestuurd naar de afnemende klant. Wel is deze bij uitzondering opvraagbaar via info@bureaubeveiliging.nl. Bureau Beveiliging BV behoudt zich het recht om deze aanvraag ten alle tijden te mogen weigeren. Mocht er alsnog toestemming worden verleend, kan er geen beroep worden gedaan om aanpassingen of nabewerkingen van de gemaakte media. 

10.10  Na akkoord van de opdracht wordt er doorgaans binnen 2 werkdagen contact opgenomen met de afnemende partij ten behoeve van een afspraakinplanning. Op deze afspraak zullen foto’s en video’s worden geschoten. De afnemer dient voordiens het personeel hiervan op de hoogte te brengen. Bureau Beveiliging BV is niet aansprakelijk voor enige juridische verwikkelingen omtrent privacy.

10.11  Binnen twee tot vier werkdagen na de afspraak volgt een eerste campagnevoorstel. Aan de gewenste termijn vallen geen rechten te ontlenen. Bij het campagnevoorstel volgt één correctieronde, welke binnen 2 dagen moeten worden ingediend.

10.12  De 3-fasen campagne komt in meerdere variaties (drie, vijf en tien weken variaties). Bij de 3-weken campagne heeft de klant alleen recht op een eindevaluatie. Bij de 5- en 10-wekencampagne heeft de klant ook recht op een tussenevaluatie van de campagne.

10.13  Bij de door Bureau Beveiliging BV  gecreëerde vacaturetekst zit één correctieronde die Bureau Beveiliging BV zal uitvoeren. Daarna kan de klant zelf in zijn persoonlijke account nog wijzigingen aanbrengen in vacaturetekst en bedrijfsprofiel. 

10.14  Bureau Beveiliging BV is geenszins aansprakelijk voor tegenvallende campagne resultaten (bereik of sollicitaties). De klant kan hierop dan ook geen financiële of enige andere vorm van compensatie verwachten.


C. WERVING EN SELECTIE

11.1     Bij werving en/of selectie kan de dienstverlening van Bureau Beveiliging BV gericht zijn op detachering van de kandidaat maar ook op rechtstreekse indiensttreding van de kandidaat bij de Opdrachtgever. Dit is afhankelijk van de ter zake met de Opdrachtgever gemaakte afspraken.

11.2     In beide gevallen zal Bureau Beveiliging BV zich inspannen tijdig een geschikte kandidaat voor de Opdrachtgever te vinden, die voor de Opdrachtgever gaat werken. Tenzij anders overeengekomen, beslist Opdrachtgever zelf of een door Bureau Beveiliging BV voorgedragen kandidaat op detacheringsbasis wordt ingezet of dat deze door Opdrachtgever zelf in dienst genomen wordt.

11.3     Leiden de wervings- en selectie-inspanningen van Bureau Beveiliging BV tot een arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de kandidaat, dan betaalt Opdrachtgever een eenmalige vergoeding (fee) in de vorm van een percentage van het bruto jaarloon inclusief vakantiegeld. De hoogte van het toepasselijke percentage is neergelegd in de door Bureau Beveiliging BV  verzonden offerte en/of opdrachtbevestiging en/of schriftelijke overeenkomst. Indien voormelde stukken ontbreken, dan geldt een standaardtarief van 18% van het fulltime bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld of het vooraf overeengekomen standaard tarief van €2499,-

11.4     Het voor Bureau Beveiliging BV geldende tarief op basis van 40 werkuren per week wordt door Bureau Beveiliging BV in alle gevallen berekend, niet alleen als de medewerker fulltime bij Opdrachtgever aan de slag gaat maar ook als er slechts sprake is van een parttime dienstverband.

11.5     Bij werving & selectie gaat Bureau Beveiliging BV actief voor Opdrachtgever op zoek naar een geschikte medewerker. Verschil met detachering is, dat de nieuwe werknemer in dit geval direct bij Opdrachtgever in dienst zal komen. Opdrachtgever betaalt in dit geval dus enkel de fee voor het werven en selecteren van de juiste kandidaat. De helft van de totale fee zal gefactureerd worden op de dag van indiensttreding van de betreffende nieuwe medewerker, het overige deel 30 dagen na indiensttreding. Wanneer Bureau Beveiliging BV er niet in slaagt om een geschikte kandidaat te vinden, dan is Opdrachtgever geen fee of andere kosten aan Bureau Beveiliging BV   verschuldigd. Opdrachtgever betaalt de overeengekomen fee alleen indien en zodra een door Bureau Beveiliging BV aangedragen kandidaat als nieuwe medewerker bij Opdrachtgever aan de slag gaat. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de fee 14 dagen na factuurdatum.

11.6     Op verzoek van Opdrachtgever kan Bureau Beveiliging BV bijzondere wervingsactiviteiten inzetten. De kosten van deze bijzondere wervingsactiviteiten worden aan Opdrachtgever doorbelast. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vallen onder deze bijzondere wervingsactiviteiten in ieder geval: assessments, Google Ads-campagnes en promoted posts op FacebookInstagram of LinkedIn. De eventuele kosten voor deze bijzondere activiteiten zullen wel altijd vooraf in overleg aan Opdrachtgever worden voorgelegd.

11.7     Een opdracht tot werving en selectie is per direct opzegbaar. Indien en voor zover een door Bureau Beveiliging BV tijdens de looptijd van de wervingsopdracht aangedragen kandidaat binnen een periode van negentig (90) werkdagen na einddatum van de wervingsopdracht bij Opdrachtgever in dienst treedt of op andere basis bij Opdrachtgever aan de slag gaat, dan wordt deze kandidaat geacht (behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs) als direct gevolg van de werving- en selectiewerkzaamheden van Bureau Beveiliging BV bij Opdrachtgever in dienst te zijn getreden respectievelijk aan de slag te zijn gegaan. In dat geval is Bureau Beveiliging BV gerechtigd om de overeengekomen fee als bedoeld in artikel 11.3 alsnog per direct aan Opdrachtgever in rekening te brengen.


D. DETACHERING EN PAYROLLING

D1 DETACHERING

12.1     Wanneer Bureau Beveiliging BV aan Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt, dan geschiedt dat steeds op detacheringsbasis. Bij detachering wordt een medewerker (na een door Bureau Beveiliging BV  uitgevoerd wervings- en selectietraject) door Bureau Beveiliging BV op contractbasis ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. Daarbij wordt de duur van de opdracht, het aantal uren en de functie vooraf schriftelijk tussen Bureau Beveiliging BV en Opdrachtgever vastgelegd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, wordt detachering in de eerste 78 weken (fase A) altijd met uitsluiting van loondoorbetaling ingezet. Bij geen werk of bij disfunctioneren kan in dat geval de opdracht ten alle tijde door Opdrachtgever zonder bijkomende kosten eenzijdig beëindigd worden.

12.2     Tussen de medewerker en Bureau Beveiliging BV bestaat een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de medewerker door Bureau Beveiliging BV aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De medewerker is dus formeel in dienst van Bureau Beveiliging BV dan wel de payrollorganisatie waarvan Bureau Beveiliging BV zich bedient. Het feit dat de medewerker werkzaam is op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd impliceert, dat de met Opdrachtgever overeengekomen einddatum van de detachering niet automatisch betekent, dat ook de overeenkomst tussen de medewerker en Bureau Beveiliging BV   (dan wel de payrollorganisatie waarvan Bureau Beveiliging BV zich bedient) daarmee beëindigd zou zijn.

12.3     De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde medewerker zijn geregeld in de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten. Om ervoor te zorgen dat alle certificeringen, arbeidsrechtelijke en ABU gerelateerde zaken goed geregeld zijn, werkt Bureau Beveiliging BV in het kader van detachering samen met een payrollorganisatie (Maqqie BV, waardoor Bureau Beveiliging BV bij detachering de navolgende faciliteiten kan bieden:

 • Lidmaatschap van de branchevereniging ABU
 • NEN-4400-01 certificering
 • SNA Keurmerk
 • VRO Certification
 • G-rekening

12.4     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, is het voor Opdrachtgever bij een opdracht tot detachering voor een vaste periode (‘bepaalde tijd’) niet mogelijk om deze tussentijds te beëindigen.

12.5     Bij detachering is het tarief voor de werving en selectie inbegrepen in het door Opdrachtgever verschuldigde uurtarief. Wil Bureau Beveiliging BV  haar investeringen in werving, selectie en binding van medewerkers kunnen terugverdienen, dan is nodig dat de medewerker vervolgens ook daadwerkelijk gedurende een bepaalde periode bij Opdrachtgever kan worden gedetacheerd. Er geldt daarom bij detachering voor onbepaalde tijd een minimale detacheringstermijn van duizendveertig (1040) gewerkte uren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. Deze minimale detacheringstermijn van 1040 gewerkte loonnormale uren is altijd van toepassing en het is voor Opdrachtgever pas na een inleenperiode van 1040 loonnormale uren mogelijk om een gedetacheerde medewerker kosteloos een contract (hoe ook genaamd) binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever aan te bieden. Eerdere overname is slechts mogelijk tegen bijkomende vergoeding van de door Bureau Beveiliging BV wegens vervroegde indiensttreding toekomende restfee, waarbij het aantal reeds gewerkte uren in mindering wordt gebracht op de standaard vergoeding die geldt voor de dienst werving en selectie (zie hierboven onder C). Eventuele door de gedetacheerde gewerkte overuren gelden niet als loonnormale uren en tellen niet mee voor de berekening van de minimale detacheringstermijn.

12.6     Wanneer Opdrachtgever voornemens is om zelf een arbeidsrelatie met de gedetacheerde medewerker aan te gaan, dan is Opdrachtgever verplicht dit voornemen tijdig en schriftelijk aan Bureau Beveiliging BV kenbaar te maken alvorens aan dit voornemen uitvoering te geven. Opdrachtgever is bekend met of wordt geacht bekend te zijn met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.

12.7     Bureau Beveiliging BV is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van Opdrachtgever. Bureau Beveiliging BV mag erop vertrouwen dat Opdrachtgever daar waar nodig haar medewerking verleent. De leiding over en het toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de medewerker ligt bij Opdrachtgever. Bureau Beveiliging BV heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht en is uit dien hoofde dus nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk. Uitsluitend en alleen Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het werk en de werkomstandigheden.

12.8     Opdrachtgever wordt geacht een medewerker van Bureau Beveiliging BV  net zo goed te instrueren, te begeleiden en te behandelen als eigen werknemers van Opdrachtgever. Conform het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet geldt Opdrachtgever als werkgever van alle aan hem ter beschikking gestelde medewerkers. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is Opdrachtgever aansprakelijk als zich schade voordoet. Bureau Beveiliging BV is dus nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van bedrijfsongevallen en dergelijke.

12.9     Indien Bureau Beveiliging BV met Opdrachtgever een opdracht tot detachering is overeengekomen, dan geschiedt dat op basis van de in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging en/of schriftelijke overeenkomst neergelegde tarieven. Indien en voor zover een offerte c.q. opdrachtbevestiging c.q. schriftelijke overeenkomst ontbreekt, dan geldt bij detachering -in het kader van de berekening van de aan Bureau Beveiliging BV  toekomende marge- een vermenigvuldigingsfactor van 2,4 keer het bruto uurloon ten aanzien de door de medewerker gewerkte uren.

12.10    De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerker worden vastgesteld met inachtneming van de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten. Op grond van deze CAO heeft iedere medewerker in beginsel recht op dezelfde beloning (waaronder in ieder geval begrepen: salaris, loonsverhogingen, eventuele adv-dagen, toeslagen en onkostenvergoedingen) als de eigen medewerkers van Opdrachtgever die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen. Om de juiste beloning te kunnen vaststellen, is Bureau Beveiliging BV afhankelijk van de door Opdrachtgever te verstrekken informatie over de functie, de toepasselijke beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd. Aangezien de kosten van de detachering tijdens de detacheringsopdracht kunnen stijgen (bijvoorbeeld door loonsverhogingen, cao-wijzigingen, wijzigingen in premies of een stijging van de uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim en dergelijke), behoudt Bureau Beveiliging BV zich het recht voor om ook tijdens de opdracht tariefwijzigingen door te voeren.

12.11    Een detacheringsopdracht kan door opzegging worden beëindigd, mits deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. Voor opzegging van de detacheringsopdracht geldt een opzegtermijn van 30 werkdagen. Daarnaast kan een detacheringsopdracht per direct worden beëindigd als de wederpartij zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld bij faillissement). Verder eindigt de detacheringsopdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen Bureau Beveiliging BV en de betrokken medewerker (bijvoorbeeld omdat de medewerker elders bij een derde een baan vindt).

12.12    Indien en voor zover een door Bureau Beveiliging BV tijdens de wervings- en selectiefase van de detacheringsopdracht aangedragen kandidaat uiteindelijk niet bij Opdrachtgever wordt gedetacheerd (om welke reden dan ook), maar deze kandidaat binnen een periode van negentig (90) werkdagen na einddatum van de detacheringsopdracht toch bij Opdrachtgever in dienst treedt of op andere basis bij Opdrachtgever aan de slag gaat, dan wordt deze kandidaat geacht (behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs) als direct gevolg van de werving- en selectiewerkzaamheden van Bureau Beveiliging BV bij Opdrachtgever in dienst te zijn getreden respectievelijk aan de slag te zijn gegaan. In dat geval is Bureau Beveiliging BV gerechtigd om de fee voor wervings- en selectie, zoals bedoeld in artikel 11.3, per direct aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

12.13    Indien en voor zover aan de gedetacheerde medewerker bij einde van het dienstverband een transitievergoeding toekomt als bedoeld in artikel 7:673 BW, dan is Bureau Beveiliging BV (althans de payrollorganisatie waarvan Bureau Beveiliging BV zich bedient) gerechtigd deze transitievergoeding in het kader van de eindafrekening, zonder nader overleg met de Opdrachtgever, aan de medewerker uit te betalen en aan de Opdrachtgever door te factureren. De Opdrachtgever is gehouden om aan Bureau Beveiliging BV de kosten van de uitbetaalde transitievergoeding (inclusief werkgeverslasten) op eerste daartoe strekkend verzoek te vergoeden. Een en ander tenzij Bureau Beveiliging BV met de desbetreffende Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12.14    Indien Bureau Beveiliging BV op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever niet overgaat tot uitbetaling van de transitievergoeding, dan zal de Opdrachtgever aan Bureau Beveiliging BV alle kosten vergoeden die Bureau Beveiliging BV eventueel moet maken in een (vanwege de niet-betaling van de transitievergoeding) door de medewerker tegen Bureau Beveiliging BV aanhangig gemaakte juridische procedure, daaronder begrepen alle door Bureau Beveiliging BV te maken kosten van juridische bijstand.


D2 PAYROLLING

13.1     Onder ‘payrolling’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: detachering (zoals omschreven onder D) zonder voorafgaand wervings- en selectietraject (als bedoeld onder C). Opdrachtgever doet bij payrolling zelf de werving en selectie en draagt zelf de te payrollen medewerker aan Bureau Beveiliging BV aan.

13.2     Verder verloopt de verloning op dezelfde wijze als bij een medewerker die op detacheringsbasis door Bureau Beveiliging BV aan Opdrachtgever is aangebracht, met dien verstande dat het bij payrolling voor Opdrachtgever ten alle tijde mogelijk om deze zelf in dienst te nemen. Opdrachtgever is derhalve niet verplicht (in tegenstelling tot detachering) om de medewerker een minimaal aantal uren bij Bureau Beveiliging BV als formele werkgever in dienst te laten zijn en er geldt geen opzegtermijn.


E. (VEILIGHEIDS) TRAININGEN

E1 TRAININGEN

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Bureau Beveiliging BV. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt Bureau Beveiliging BV geen van deze algemene voorwaarden afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen in algemene voorwaarden van de opdrachtgever. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Bureau Beveiliging BV met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

14.2 In offertes opgenomen prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil op het moment van uitbrengen van de offerte. Bureau Beveiliging BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen tussentijds te wijzigen, indien haar leveranciers of derden prijsverhogingen aan Bureau Beveiliging BV in rekening brengen. 

14.3 Werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever worden uitgevoerd en niet zijn begrepen in de offerte worden in rekening gebracht volgens de bij Bureau Beveiliging BV ten tijde van de uitvoering geldende tarieven. 

14.4 Bureau Beveiliging BV blijft eigenaar van door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken, waaronder doch niet uitsluitend materialen, documenten, certificaten en diploma’s, zolang door opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere overeenkomsten is voldaan. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze materialen te verpanden. Indien Bureau Beveiliging BV haar eigendomsvoorbehoud jegens de opdrachtgever inroept, is zij gerechtigd de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden en deze als eigenaar toe te eigenen en mee te nemen. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen. 

14.5 Het tijdens de cursus gebruikte cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Zowel de opdrachtgever als de deelnemer verplichten zich de leerstof niet aan derden af te geven te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen. 

14.6 Bureau Beveiliging BV is met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in dit artikel aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij de opdrachtgever en die het gevolg is van een aan Bureau Beveiliging BV toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Bureau Beveiliging BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico onder die verzekering. 

 1. Bureau Beveiliging BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bureau Beveiliging BV. Buiten deze bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Bureau Beveiliging BV voor de betreffende opdracht verschuldigd is. 
 2. Bureau Beveiliging BV is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. Iedere aansprakelijkheid van Bureau Beveiliging BV is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bureau Beveiliging BVwordt uitbetaald. 
 3. Bureau Beveiliging BV zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. d. Bureau Beveiliging BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar ingeschakelde hulppersonen (zoals trainingsacteurs). Bureau Beveiliging BV en/of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht of ziekte van een van zijn docenten/ trainers als gevolg waarvan er geen cursus heeft kunnen plaats vinden. Bureau Beveiliging BV zal zich verplichten op zo kort mogelijke termijn een vervangende docent of indien nodig een vervangende training te plannen. 

14.7 Opdrachtgever is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken, o.a. door het tijdig inroepen van de hulp van Bureau Beveiliging BV vanaf het moment dat schade vanwege ondeskundigheid van derden zou kunnen ontstaan. Algemene betalingsvoorwaarden 

14.8 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Wordt binnen deze termijn geen schriftelijke klacht ingediend, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur. 

14.9  

 1. Betaling dient plaats te vinden, uiterlijk binnen 30 dagen, nadat door Bureau Beveiliging BV een factuur aan de opdrachtgever is gezonden. De betalingstermijn van 30 dagen is een fatale termijn. 
 2. Vanaf het verstrijken van de termijn van 30 dagen, is de opdrachtgever per maand 1% rente verschuldigd over het door hem verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd. Indien de wettelijke rente hoger is dan 1% per maand, dan geldt de wettelijke rente. 
 3. Tevens is Bureau Beveiliging BV na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen bevoegd om de aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten te berekenen aan de opdrachtgever. De aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag. 

14.10 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Bureau Beveiliging BV het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

14.11 De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op verrekening. 

14.12 Tarieven genoemd in de overeenkomsten, aanbiedingen, offertes etc. zijn, voor zover niet anders vermeld, exclusief omzetbelasting. 

14.13 Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt kan hem of haar door de docent verdere deelname aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. 

Annulering 

14.14 Annulering: na ontvangst van definitieve reservering van de aanvragende afdeling worden de data in de agenda van trainer en acteur geblokkeerd. Voor trainingen geldt dat bij annulering binnen 4 weken 75% en binnen 2 weken 100% van de uren in rekening wordt gebracht. Verschuiven van data tot vier weken voor de geplande trainingsdatum is kosteloos. Verschuiven van trainingsdata binnen 4 weken voor de geplande datum, worden de volgende kosten in rekening gebracht: 15 tot 28 dagen voor de geplande datum 50% van het verschuldigde uren – binnen 14 dagen voor geplande datum 100% van het verschuldigde uren. Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht, mits daadwerkelijke training op een later moment kan worden uitgevoerd door opdrachtnemer. 

Klachtenprocedure 

14.15

 1. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien zij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons te zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
 2. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 30 dagen na beëindiging van de onderhavige overeenkomst, of voor geval de overeenkomst niet is beëindigd, 8 dagen nadat onze wederpartij een gebrek heeft ontdekt waarbij zij aan ons schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe zij het gebrek heeft geconstateerd 3. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij ons te zijn ingediend.
 3. Onze wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of zij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever. Vertrouwelijkheid a. Bureau Beveiliging BV behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk. b. Bureau Beveiliging BV staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd. b. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie

F. DIVERSEN

15.1      Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Bureau Beveiliging BV aangepast worden. De actuele versie van de algemene voorwaarden kan te allen tijde worden geraadpleegd op onze website www.bureaubeveiliging.nl

15.2     Alle eventuele geschillen die uit de met Bureau Beveiliging BV Overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

15.3     Op deze algemene voorwaarden, alsook op aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen Bureau Beveiliging BV en Opdrachtgever, alsook op de overige door Bureau Beveiliging BV in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.